Korean Dogwood, Cornus kousa

Botanical Watercolors-Korean Dogwood, Cornus kousa